دفتر آموزش و ارتقای سلامت یکی از دفاتر حوزه معاونت بهداشت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این دفتر با هدف توانمندسازی مردم برای سالم زیستن، مدیریت بیماری‌های مزمن، بیماری‌های حاد و ناخوشی‌های جزیی اقدام به اجرای برنامه ملی خود مراقبتی نموده است. خودمراقبتی یکی از عوامل موثر در کاهش بروز بیماری ها است. خود مراقبتی در واقع اقدامات و فعالیت های آگاهانه و آموخته شده ای است که فرد به صورت هدف دار و در جهت حفظ و ارتقای سلامت خود و خانواده خود انجام می­دهد. از این رو دفتر آموزش و ارتقای سلامت نیز به منظور ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی در بین عموم مردم، اقدام به اجرای برنامه ملی خودمراقبتی نموده است.

خودمراقبتی شامل تمام اعمالی می شود که فرد به صورت اکتسابی و هدف دار برای خود، فرزندان و خانواده خود انجام می‌دهد تا تندرست بمانند و از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خود حفاظت کند. از طریق خود مراقبتی افراد می توانند نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی خود و خانواده خود را برآورده سازند، از بیماری ها یا حوادث پیشگیری کنند، ‌بیماری‌های مزمن خود را مدیریت کنند و نیز از سلامت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان، حفاظت کنند. با توجه به اهمیت، ماهیت و تعریف خود مراقبتی، دفتر آموزش و ارتقای سلامت برای اجرایی کردن برنامه ملی خودمراقبتی، از هر خانوار یک نفر را به عنوان «سفیر سلامت» به طور داوطلبانه انتخاب می‌کند. سفیر سلامتی عضوی از اعضای یک خانواده است که حداقل ۸ کلاس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه مسوولیت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سلامت و مراقبت فعال از سلامت خود و اعضای خانواده را بر عهده دارد.